< Back to List

Newsletter - issue nbr 1 - July 2011 - Innu aimun (Labrador)

07/01/2011

Enkum umue tshe tapatshamustakuiek ne utshimau Robert A. Martin

April 20, 2011, na uitesh tshe tshitshapant umue utitshapantshi July 1, 2011 Dean Journeaux tshe mishkupastut. Akuesipan uin tshika utshimau. Eshk nin na’katussen nte akueshte’.Nin na’ka uauitamuaut tan tshesha attussestakau tshe tshi nitautshitat attusseun. Enkun umue ushkat NML mashaneikan kie na manuenten eminakuian tshe tshi pushukatakut kie tshe tshi tapatshamustatakut. Ne manuenten espish tatapuna utshimauian ute NML kie espish uataman enitautshimakuak NML. Shash nin na tshistan tshekuan kai’ tishkataman. Shash tshitshue manapunu NML miam kaitentaman. Kie euauitsheutshit ne Tata Steel kai ishanikatanit Canada Ltd. Tshika tshitshapanitshe attuseun tshe pushtakant kie tshe tshiuetasheikant ashani` kaishanikatet umue ka papanui manashtanua. Kaitusseshit tshika uishamanitshent nte uiesh 2012. Mashaneikan atutamupant kie ntshent NML kie Tata Steel March 7, 2011, nenu euauitakau espish tshe tutakau shunianu ne Taconite attuseun tshitshapantshi. NML Tapatshamun mashaneikan tshika uauitamakunau tan ishpanat nte NML attusseuna kie espish nitautshimakuak.

(...)


Back to Newsletter list
SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST

To receive our newsletter and our news releases, please provide your email address below, then click on the subscribe button.